Node.js インストール

Q: what’s Node.js ?

A: Node.js を5分で大雑把に理解する
 

Node.js インストール

# npm nodejs-legacy インストール
sudo apt autoremove --purge -y npm nodejs-legacy
sudo apt install -y npm nodejs-legacy

# バージョン確認
npm -v
node -v

# n インストール
sudo npm install -g n

# n でアップグレード(node, npm ともに上がる) 
sudo n --stable
sudo n stable

   install : node-v10.16.0
    mkdir : /usr/local/n/versions/node/10.16.0
    fetch : https://nodejs.org/dist/v10.16.0/node-v10.16.0-linux-x64.tar.gz
######################################################################## 100.0%
  installed : v10.16.0

# バージョン再確認
npm -v
node -v

# 必要なら権限周りを変えておく
sudo chown -R $USER:$GROUP $HOME/.npm

 

n 使い方編

nを使えば、nodejsを複数バージョンをインストールしたり、
どのバージョンを利用するか選べるようになる。

# n インストール
sudo npm install -g n
/usr/local/bin/n -> /usr/local/lib/node_modules/n/bin/n
/usr/local/lib
└── n@2.1.12

# ヘルプ
n -h

# バージョン一覧
n ls

# n --stable で最新の安定版を入れる
sudo n --stable
11.10.1
sudo n stable
   install : node-v11.10.1
    mkdir : /usr/local/n/versions/node/11.10.1
    fetch : https://nodejs.org/dist/v11.10.1/node-v11.10.1-linux-x64.tar.gz
######################################################################## 100.0%
  installed : v11.10.1

# n --latest で最新版を入れる
sudo n --latest
11.11.0
sudo n latest

   install : node-v11.11.0
    mkdir : /usr/local/n/versions/node/11.11.0
    fetch : https://nodejs.org/dist/v11.11.0/node-v11.11.0-linux-x64.tar.gz
######################################################################## 100.0%
  installed : v11.11.0

# n <version> でデフォルトのバージョン指定
n v11.11.0

# n list でバージョン一覧の表示
n list

コメント

タイトルとURLをコピーしました